VERA Psikoloji Çorlu

Çorlu psikolojik danışmanlık hizmeti

Çal??ma Alanlar?

Vera Psikoloji Çorlu’da Size En ?yi Psikolojik Dan??manl??? Vermek ?çin Çal???yor.

  ?nsanlar, hayatlar? boyunca, bireysel olarak ba? edemedikleri birçok farkl? sorun ya?ayabilmektedirler. Ya?anan sorunlar içsel ya da d??sal birçok farkl? sebepten kaynaklanabilmektedir. Duygusal zorluklar?n üstesinden gelmek, davran?? ve tutum de?i?ikli?i sa?lamak, sorunlarla ba?a ç?kma kapasitesini artt?rmak, öz fark?ndal???n artmas?, karar verme ve di?er ki?ilerle ili?kilerin düzenlenmesi gibi amaçlar do?rultusunda hareket edilir.

Yeti?kinlere Yönelik Psikolojik Dan??manl?k
Vera Psikoloji

Evlilikte ya?anan çat??malar ?leti?im Problemleri Uyumsuzluk Aldatma, aldat?lma ?üphecilik, güvenmeme Cinsel Problemler Bo?anma Süreci Yönetimi Evlili?e Haz?rl?k Dönemi Aile ?çi Önemli Ya?am Olaylar? (Ölüm, hastal?k, evlat edinme)

Çiftlere Yönelik Psikolojik Dan??manl?k
VERA PS?KOLOJ?

Anaokullar?, kre?ler ya da di?er i?yerlerine ihtiyaç duyduklar? konular hakk?nda e?itim ya da seminerler düzenlenmektedir.

Kurumlara Yönelik Dan??manl?k
VERA PS?KOLOJ?

Uzman Klinik Psikolog Gaye Evin Söylemezo?lu Kimdir?

09.07.1987 K?rklareli do?umludur. ?lk, orta ve lise ö?renimini Çorlu’da tamamlam?? olup, Çorlu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi mezunudur. 2006 y?l?nda ba?lad??? Bolu Abant ?zzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden “Üniversite Birincisi ve Yüksek ?eref Ö?rencisi” olarak mezun olmu?tur. 2011 y?l?nda Bolu Abant ?zzet Baysal Üniversitesi Sa?l?k Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi’ nde staj?n? tamamlayarak meslek hayat?na ba?lam??t?r.

Devam?

2011 – 2014 y?llar? aras?nda Çorlu As-T?p Nörofizyoloji merkezinde görev yapm??t?r. E? zamanl? olarak 2013 – 2014 y?llar? aras?nda 450 saatlik Aile Dan??mal??? E?itimini tamamlayarak Aile Dan??man? ünvan? alm??t?r. Ayn? sene içinde Çift Terapisi alan?nda da e?itimler alm?? olup, çift terapisi uygulamalar?na ba?lam??t?r. 2015 y?l?nda kurucusu oldu?u Özel Vera Aile Dan??ma merkezinde görev yapmaya ve ayn? zamanda yüksek lisans e?itimine ba?lam??t?r. ?stanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans?n? tamamlayarak ve Uzman Klinik Psikolog ünvan?n? alm??t?r. Vera Psikoloji’ de dan??manl?k hizmeti vermekte ve çal??malar?n? sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Bugün güzel bir gün olacak

Hizmet Tan?m? ve ?lkelerimiz içinde Güçlü, Sa?l?kl?, birbirini anlayan ve öz fark?ndal???na varm??, di?er ki?ilerle ili?kileri düzgün insanlar olmalar?n? sa?lamak.

Vera Psikoloji’ de yürütülen tüm psikolojik hizmetler Psikoloji biliminin bilgi birikimi, kuram, yöntem ve ilkelerine dayanmaktad?r. Tüm psikolojik hizmetlerde Türk Psikologlar Derne?i Etik Yönetmeli?i ilkelerine uygunluk vazgeçilmez çal??ma ilkemizdir. Vera Psikoloji’ den hizmet alan tüm bireylerin bilgileri, mutlak bir gizlilik ile saklanmaktad?r. Birinci dereceden yak?nlar da dahil olmak üzere, ki?iye ait hiçbir bilgi, bir ba?kas? ile payla??lmamaktad?r. Ki?inin kendisinin ya da bir ba?kas?n?n hayat? tehlike alt?nda olmad??? sürece, gizlilik ilkesi geçerlili?ini korumaktad?r. Ayn? gizlilik ilkesi prensibi birlikte çal???lan kurumlar için de geçerlidir. Kurumlara ait hiçbir bilgi, ilgili kurumun izni olmaks?z?n payla??lmamaktad?r. Vera Psikoloji’ de psikolojik dan??manl?k hizmeti verilmektedir. Vera Psikoloji psikiyatri merkezi de?ildir ve psikiyatrik tan?, tedavi ve ilaç uygulamalar? yer almamaktad?r. Vera Psikoloji’ ye psikopatolojik bir sorun ile ba?vurulmu?sa ya da t?bbi müdahale gerektiren bir durumun varl???ndan ?üphelenildiyse, ki?iler bilgilendirilerek psikiyatrist ve/veya nörolo?a yönlendirilmektedir. Tan? ve tedavisi bir psikiyatrist taraf?ndan düzenlenerek, bize yönlendirilmi? olan ki?iler ile çal???rken, psikiyatrist ile i?birli?i ile çal???lmakta ve süreç birlikte takip edilmektedir

Çal??ma Alanlar?

Yeti?kinlere Yönelik Psikolojik Dan??manl?k

?imdi

Çiftlere Yönelik Psikolojik Dan??manl?k

?imdi

Kurumlara Yönelik Dan??manl?k

?imdi

Bu Gün Güzel Bir Gün Olacak

Çorlu Vera Psikolojik Dan??manl?k

Uzman Klinik Psikolog Gaye Evin Söylemezo?lu ?leti?im Bilgileri

Gaye Evin Söylemezo?lu

Uzman Klinik Psikolog

Muhittin mah. Salih Omurtak Cad. Vak?f ?? Merkezi Kat:2 No:210 Çorlu/Tekirda? Telefon: 0538 504 90 99 – 0282 653 90 99 mail: gayeevin@hotmail.com


Yeni Yaz?lar?m

Bu Bölümde Sizler ?çin Haz?rlad???m Bilgileri, Yazd???m Makaleleri Ouyabilirsiniz.

İlişkilerde Zihin Okuma

Di?er insanlar?n neler dü?ündükleri ve neler hissettikleri ile ilgili tahminlerimiz bize çok do?ru gibi görünse de ço?unlukla yanl??t?r. Di?erlerinin neler dü?ündü?ünü ve neler hissetti?ini bildi?imizi san?r?z ama bilmeyiz, bu bir[…]

Read more
19 Haziran 2020 0

Ben çok çaba gösteriyorum ama o hiçbir şey yapmıyor!

Bazen sorun çözülsün diye u?ra?an tek ki?i bizmi?iz ve kar??m?zdaki ki?i hiçbir çaba göstermiyor gibi hissederiz, ve bazen gerçekten de öyledir. ??te o anlarda “Neden sadece ben u?ra??yorum?” sorusu akl?m?za[…]

Read more
19 Haziran 2020 0

Merhaba

Muhittin mah. Salih Omurtak Cad. Vak?f ?? Merkezi Kat:2 No:210 Çorlu/Tekirda? Telefon: 0538 504 90 99 – 0282 653 90 99 mail: gayeevin@hotmail.com

Contact form will be displayed here. To activate it you have to click this area and set the shortcode parameter in Customizer.

Call Now Button