İlişkilerde Zihin Okuma

Di?er insanlar?n neler dü?ündükleri ve neler hissettikleri ile ilgili tahminlerimiz bize çok do?ru gibi görünse de ço?unlukla yanl??t?r. Di?erlerinin neler dü?ündü?ünü ve neler hissetti?ini bildi?imizi san?r?z ama bilmeyiz, bu bir çarp?tmad?r. Bu durum ayn? zamanda, kar??m?zdaki ki?inin de bizim duygu ve dü?üncelerimizi biliyor ya da bilmesi gerekiyor gibi bir beklenti içerisinde olmam?za yol açar. Bu…
Devamı


19 Haziran 2020 0