Kategori: Genel

Bugün Güzel Şeyler Olacak

İlişkilerde Zihin Okuma

Di?er insanlar?n neler dü?ündükleri ve neler hissettikleri ile ilgili tahminlerimiz bize çok do?ru gibi görünse de ço?unlukla yanl??t?r. Di?erlerinin neler dü?ündü?ünü ve neler hissetti?ini bildi?imizi san?r?z ama bilmeyiz, bu bir çarp?tmad?r. Bu durum ayn? zamanda, kar??m?zdaki ki?inin de bizim duygu ve dü?üncelerimizi biliyor ya da bilmesi gerekiyor gibi bir beklenti içerisinde olmam?za yol açar. Bu…
Devamı


19 Haziran 2020 0

Ben çok çaba gösteriyorum ama o hiçbir şey yapmıyor!

Bazen sorun çözülsün diye u?ra?an tek ki?i bizmi?iz ve kar??m?zdaki ki?i hiçbir çaba göstermiyor gibi hissederiz, ve bazen gerçekten de öyledir. ??te o anlarda “Neden sadece ben u?ra??yorum?” sorusu akl?m?za tak?lmaya ba?lar. Bu soru kar??s?nda bazen yapt?klar?m?z? yapmaktan vazgeçeriz, bazen kar??m?zdaki ki?iyi suçlar?z, bazen de art?k bir ?eyler yapmas? için ?srarc? oluruz. ??in kötüsü, biz…
Devamı


19 Haziran 2020 0
Call Now Button